Atenció al client:
Termos i
acumuladors
de 100 fins
300 litres
CONTRACTE 3 ANYS
Per a aparells de menys de 3 anys d'antiguitat


- 1 revisió a l'any.
- Canvi del ànode de magnesi el segon any.
- Avaries (mà d'obra, desplaçament).
CONTRACTE 2 ANYS

- 1 revisió a l'any.
- Canvi del ànode de magnesi el segon any.
- Avaries (mà d'obra, desplaçament).

CONTRACTE ANUAL

- 1 revisió a l'any.
- Canvi del ànode de magnesi.
- Avaries (mà d'obra, desplaçament).

CONTRACTE TOT RISC TERMOPLUS
Per a aparells de menys de 10 anys d'antiguitat


- 1 revisió a l'any.
- Canvi del ànode de magnesi el segon any.
- Avaries (mà d'obra, desplaçament).
- Peces de recanvi.

Termoebre. Servei tècnic de calefacció, aigua calenta sanitaria i tractaments d’aigües.
C/ Les Flors, 27, 43894, Camarles. Tarragona. Tel: 902 485 485 Fax: 977 470 860
Sadi-Software-Barcelona